คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พิมพ์
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 09:15 น.

 คำสั่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ที่ ๒๙/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

--------------------

                   ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของกรมปศุสัตว์ เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญด้านการนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำด้านปศุสัตว์ การให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้เผยแพร่อย่างเป็นระบบ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ นั้น

                   เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จึงแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดังนี้

 

หมวดอำนวยการ

          ๑. นายโอภาส ทองยงค์            ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                        ประธานฯ

          ๒. นายสว่าง อังกุโร                  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ                                  รองประธาน คนที่ ๑

          ๓. นายสินชัย เรืองไพบูลย์        ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคนม                                    รองประธาน คนที่ ๒

          ๔. นายปัญญา ธรรมศาล          ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก                รองประธาน คนที่ ๓

          ๕. นายชัขวาล ขำวิจิตร์            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                                    คณะทำงาน

          ๖. นางสาวอังคณา บรูมินเหนทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                                        คณะทำงาน

          ๗. นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                                         คณะทำงาน

          ๘. นางสาวพริ้มพราย วิไลรัตนาภรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ                                   คณะทำงาน

          ๙. นางวิภาวรรณ ปาณะพล       เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                                                         คณะทำงาน

          ๑๐. นายประยูร ครองยุติ          นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                                          คณะทำงาน

          ๑๑. นายสมพิศ ชูแสงจันทร์       นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ                                             คณะทำงาน

          ๑๒. นายธานี ภาคอุทัย            เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                                                         คณะทำงาน

          ๑๓. นายศรณรงค์ ศุภชวลิต       นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                                         คณะทำงาน

          ๑๔. นายวรกร อินทแพทย์         นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                                       คณะทำงานและเลขานุการ

          ๑๕. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                                  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

          ๑๖. นาวสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๑ การนำองค์กร

          ๑. นายธานี ภาคอุทัย              เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                   ประธานคณะทำงาน

          ๒. นางวิภาวรรณ ปาณะพล       เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                             คณะทำงาน

          ๓. นางสาวพริ้มพราย วิไลรัตนาภรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ              คณะทำงาน

          ๔. นางเรืองสุรีย์ วงศ์ทองสาลี      นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๕. นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๖. นายศรณรงค์ ศุภชวลิต         นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๗. นายวรกร อินทแพทย์          นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๘. นายประยูร ครองยุติ           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๙. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๑๐. นายชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๑๑. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา        นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                       คณะทำงาน

          ๑๒.. นายชัชวาล ขำวิจิตร์         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       คณะทำงาน

          ๑๓. นายสมพิศ ชูแสงจันทร์       นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ                      คณะทำงาน

          ๑๔. นางสาวอังคณา บรูมินเหนทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                คณะทำงานและเลขานุการ

หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

          ๑. นายวรกร อินทแพทย์          นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ        ประธานคณะทำงาน

          ๒. นายศรณรงค์ ศุภชวลิต         นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๓. นายประยูร ครองยุติ           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๔. นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๕. นายชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๖. นางสาวอังคณา บรูมินเหนทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                  คณะทำงาน

          ๗. นายสมพิศ ชูแสงจันทร์         นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ                      คณะทำงาน

          ๘. นางวิภาวรรณ ปาณะพล       เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                             คณะทำงาน

          ๙. นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                       คณะทำงาน

          ๑๐. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                       คณะทำงาน

          ๑๑. นายสุพจน์ ศรีสร้อย          เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน                      คณะทำงาน

          ๑๒. นางสาวจิรภา วงษ์ศุข         นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ                        คณะทำงาน

          ๑๓. นางทัศนีย์ วานิชกมลนันทน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        คณะทำงาน

          ๑๔. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา        นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                       คณะทำงานและเลขานุการ

หมวดที่ ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          ๑. นายชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ        ประธานคณะทำงาน

          ๒. นายศรณรงค์ ศุภชวลิต         นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๓. นายประยูร ครองยุติ           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๔. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๕. นายสมพิศ ชูแสงจันทร์         นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ                      คณะทำงาน

          ๖. นางสาวบุญยัง สรวงท่าไม้      เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                             คณะทำงาน

          ๗. นายชัชวาล ขำวิจิตร์            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       คณะทำงาน

๘. ว่าที่ รต.สมยศ ชุนเกษา        นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๙. นางสาวมณีรัตน์ ดาราช        นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๑๐. นายสุพจน์ ศรีสร้อย          เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน                      คณะทำงาน

๑๑. นายธนวนต์ วงศ์สวัสดิ์        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        คณะทำงาน

          ๑๒. นางอุษณีย์ ชะเอม            นายช่างศิลป์ชำนาญงาน                               คณะทำงาน

          ๑๓. นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ          คณะทำงานและเลขานุการ

หมวดที่ ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

          ๑. นายศรณรงค์ ศุภชวลิต         นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ        ประธานคณะทำงาน

          ๒. นายชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๓. นายประยูร ครองยุติ           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๔.. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๕. นายวรกร อินทแพทย์          นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๖. นางสาวบุญยัง สรวงท่าไม้      เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ                             คณะทำงาน

          ๗. นางพิจารณา   สามนจิตติ       นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ                        คณะทำงาน

          ๘. นายสุพจน์ ศรีสร้อย            นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                       คณะทำงาน

          ๙. นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี          นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ                            คณะทำงาน

          ๑๐. นางสาวณัฐญา ดวงพรประทีป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                     คณะทำงาน

          ๑๑. นางสาววิไล แสนนาใต้        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        คณะทำงาน

          ๑๒. นางสาวมณีรัตน์ ดาราช      นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๑๓. นางสาวศลญา คอนสลัด     นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๑๔. นางสาวพรพมล ปัทมานนท์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๑๕. นางสาวเครือวัลญดา ลาภักดิ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                  คณะทำงานและเลขานุการ

หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

          ๑. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ        ประธานคณะทำงาน

          ๒. นางพรรณี ทะนันชัย            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                  คณะทำงาน

          ๓. นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๔. นายศรณงค์ ศุภชวลิต           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๕. นายชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๖. นางสาวเพ็ญศิริ ดวงอุดม       นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ                        คณะทำงาน

          ๗. นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี          นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ                            คณะทำงาน

          ๘. นางสาวกาณจนา ธรรมรัตน์    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                       คณะทำงาน

          ๙. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา                   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                       คณะทำงาน

          ๑๐. นายชูศักดิ์ ทองแดง           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ                       คณะทำงาน

          ๑๑. นางวรางคณา โตรส           เศรษฐกรชำนาญการ                                   คณะทำงาน

          ๑๒. นางสาวเพลินพรรณ เขตต์กัน   เศรษฐกรปฏิบัติการ                                  คณะทำงาน

          ๑๓. นายสุพจน์ ศรีสร้อย          เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน                      คณะทำงาน

          ๑๔. นางรัชนี เทพบุตร             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        คณะทำงาน

          ๑๕. นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                     คณะทำงาน

          ๑๖. นายชัชวาล ขำวิจิตร์                   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       คณะทำงานและเลขานุการ

หมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ

          ๑. นายวรกร อินทแพทย์          นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ        ประธานคณะทำงาน     

๒. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส         นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๓. นายชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๔. นางสาวเพ็ญศิริ ดวงอุดม       นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ                        คณะทำงาน

          ๕. นางสาวศิริพร รัศมีมลฑล       เศรษฐกรชำนาญการ                                   คณะทำงาน     

 ๖. นายชูศักดิ์ ทองแดง          นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๗. ว่าที่ รต. สมยศ ชุนเกษา       นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๘. นางสาวสุรีย์รัตน์ สืบสุนทร     นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๙. นางสาวพรพมล ปัทมนนท์     นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

๑๐. นางอารีย์ ปัญญาศิริ          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        คณะทำงาน

          ๑๑. นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล่ำ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ                             คณะทำงานและเลขานุการ

หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ

          ๑. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ        ประธานคณะทำงาน

          ๒. นายชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๓. นายวรกร อินทแพทย์          นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๔. นางเรืองสุรีย์ วงศ์ทองสาลี      นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                 คณะทำงาน

          ๕. นายสุพจน์ ศรีสร้อย            เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน                      คณะทำงาน

          ๖. นางหนูเนตร น่วมสกุล          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        คณะทำงาน     

 ๗. นางอุษณีย์ ชะเอม                   นายช่างศิลป์ชำนาญงาน                               คณะทำงาน

          ๘. นายชูศักดิ์ ทองแดง             นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๙. นางสาวพรพมล ปัทมานนท์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงาน

          ๑๐. นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล่ำ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ                             คณะทำงาน

          ๑๑. นางสาวศลญา คอนสลัด      นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ                         คณะทำงานและเลขานุการ

 

ให้คณะทำงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑.      จัดเตรียม สนับสนุนเอกสาร หลักฐาน ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๒.      ร่วมดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและร่วมประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๓.      ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๔.      ติดตามผลดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๕.      จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เสนอคณะกรรมการอำนวยการ และกรมปศุสัตว์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                   สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 

 

                               (นายโอภาส ทองยงค์)

               ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 09:25 น.