กลุ่มธนาคารโค-กระบือดีเด่น ปี 2553 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 18:16 น.

ผลการคัดเลือกกลุ่มธนาคารโค-กระบือ ดีเด่น ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ประจำปี  2553 

          นายสัตวแพทย์ไพโรจน์  เฮงแสงชัย  ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  8  กรมปศุสัตว์  เปิด เผยว่า  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  8  ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มธนาคารโค-กระบือ ดีเด่น ประจำปี 2553  ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  สำหรับกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่น  ระดับที่ 1  ได้แก่  กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลลีเล็ด ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ตั้งอยู่ที่  ศาลานายจำเริญ ทองปรอน เลขที่ 83 หมู่ที่  5  ตำบลลีเล็ด  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน  77 ราย มีแม่โค  77  ตัว  ซึ่งเกษตรกรในกลุ่มมีการใช้ประโยชน์จากสัตว์ อาทิ  การใช้แรงงาน  การใช้มูลสัตว์ ในส่วนของมูลสัตว์เกษตรกรส่วนหนึ่งจะนำมาตากแห้งแล้วบรรจุใส่กระสอบเพื่อนำ ไปใช้ในสวนปาล์มน้ำมัน  ส่วนที่เหลือก็จะจำหน่ายคืนให้กับกลุ่ม  และทางกลุ่มจะนำไปทำปุ๋ยหมัก  โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีส่วนร่วมช่วยกันทำและมีรายได้เสริมจากการขายปุ๋ยหมัก  ในราคากิโลกรัมละ 3 บาท

          กลุ่ม ที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่น  ระดับที่  2  คือ กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านดอนหาร ตามโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ศาลาบ้านดอนหาร หมู่ที่ 1  ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก จังหวัด      สุราษฎร์ธานี  ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมรายละ 1 – 2 ตัว  และได้ประโยชน์จากสัตว์เลี้ยง  อาทิ การใช้แรงงาน  การใช้มูลสัตว์  ในส่วนของมูลสัตว์  เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บไว้ใช้ในสวนปาล์มน้ำมัน มีบางรายที่จำหน่ายกระสอบละ 40 บาท

          และ กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่น ระดับที่  3  ได้แก่  กลุ่มเลี้ยงโค  หมู่ที่  13  ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันมีสมาชิก  จำนวน  24  ราย  และโค  จำนวน  24  ตัว  สมาชิกส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมรายละ 1 – 2 ตัว  โดยเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากนำมูลโคมาใช้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ภายในกลุ่ม แบ่งขายให้กับบุคคลภายนอกเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

          ทั้ง นี้หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของกลุ่ม เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างปฏิบัติเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  8  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์  077-281-308  ต่อ  203  ได้ในวัน และเวลาราชการ

-----------------------------------

ข้อมูล  :  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  8 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  :  น.ส.จิราภรณ์  เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ  26 เมษายน 2553