การคัดเืลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรดีเด่น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 18:21 น.

 

            สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีโครงการคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตร อาสาปศุสัตว์ และโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมและอาชีพของตนเองสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงานของบุคคลสถาบันอื่นต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ และคนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดอาชีพต่อไป

โดยมีการคัดเลือกดังนี้

           1. การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น(สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์)
           2. การคัดเลือกกลุ่มธนาคารโค-กระบือ ดีเด่น ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
           3. การคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น
           4. การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น


เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น

หลักการและเหตุผล
            ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัด เลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วน รวมยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงานของบุคคลสถาบันอื่นต่อไป ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์
             เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์)
              - เพื่อค้นหาเกษตรกร/บุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของส่วนรวม
              - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร/บุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดี เด่นได้ทำงานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฎต่อสาธารชน
              -  เพื่อยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกร/บุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรสาขาอาชีพ เลี้ยงสัตว์ดีเด่นให้ปรากฎและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของ บุคคลอื่นต่อไป

              สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
             -  เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้ปรากฎต่อ สาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์อื่น
             -  เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
             -  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย สาขา/ประเภทการคัดเลือก
             
1.  เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์)  จำนวน 1 ราย
              2.  สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) จำนวน 1  กลุ่ม

พื้นที่ดำเนินการ  ในพื้นที่  76  จังหวัด

กำหนดการคัดเลือกเกษตรกรฯ
             -  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
             -  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย   คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
             -  กรมปศุสัตว์ (คณะกรรมการระดับกรมฯ) คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553

กำหนดการคัดเลือกระดับกรมฯ
             คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการออกไปคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553

เงินรางวัล / โล่รางวัล
             -  เกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับชาติ จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              1. สร้างขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รวมทั้งทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นในอนาคต
              2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุ้นให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์รายอื่นๆ  เกิดความมุมานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ของตนเองและกลุ่มให้ประสบความ สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
              3. ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตามรูปแบบและมาตรฐานตามที่กำหนด สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและครอบครัว

 

 


การคัดเลือกกลุ่มธนาคารโค-กระบือ ดีเด่น ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

 


โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น โครงการตามพระราชดำริ

 


อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

            กรมปศุสัตว์เห็นความสำคัญของอาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์ที่เรียกว่าอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการปศุสัตว์ระดับท้องที่ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อาสาปศุสัตว์มีกำลังใจปฏิบัติงานต่อไป นั้น กรมปศุสัตว์ จึงได้มีนโยบายให้มีการมอบรางวัล “อาสาปศุสัตว์ดีเด่น” สำหรับอาสาปศุสัตว์ ที่ให้ความร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอและสามารถปฏิบัติงานได้ดีเด่นกว่าอาสาปศุสัตว์อื่นๆ เป็นผู้ได้รับรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  

         ก. ประเภทของอาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี มี 2 ระดับ คือ

              ระดับจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดๆ ละหนึ่งราย รวมทั้งสิ้น  77    ราย

              ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต แห่งละหนึ่งราย            รวมทั้งสิ้น  9    ราย

        ข. คณะกรรมการ ให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา

              1. คณะกรรมการระดับจังหวัด : ดำเนินการ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  

                  หน้าที่

                      -    พิจารณาอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดๆ ละ หนึ่งราย

                      -    ส่งชื่อพร้อมประวัติของอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด  ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อให้คณะกรรมการระดับสำนักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต

                     -    มอบรางวัลให้อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดในวันอาสาปศุสัตว์ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ในเดือนพฤษภาคม

             2.คณะกรรมการระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต: ดำเนินการ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต

                   หน้าที่

                     -    พิจารณาอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต แห่งละ หนึ่งราย

                     -    ส่งรายชื่อพร้อมประวัติตามแบบประวัติอาสาปศุสัตว์ดีเด่นให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

                     -    นำอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต เดินทางมารับโล่รางวัลจากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม   ณ กรมปศุสัตว์

       ค. คุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 

                    -    ทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง โดยให้พิจารณาการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง เช่น กรณีในปีงบประมาณ 2555 ให้คณะกรรมการพิจารณาอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นต้น

                   -    มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรม

                   -    มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

                   -   เป็นผู้ที่สังคมหรือชุมชนให้การยอมรับ

      ง. หลักเกณฑ์การพิจารณา  ประกอบด้วย

                   -    การทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์               

                   -    การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น        

                   -    ความประพฤติ                                      

                   -    บุคลิกภาพ                                         

                    -    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                      

                    -    การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 19:06 น.