ผลการคัดเลือกโรงเรียนตามพระราชดำริดีเด่น (100/2555) พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 14:52 น.

ผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี 2555 ระดับประเทศ ว่ามีโรงเรียนในโครงการฯ สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในหลายด้าน ดังนี้

 

กรมปศุสัตว์ดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
ให้โรงเรียนผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้เพียงพอ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ฝึกให้เกิดทักษะสามารถนำไปปฏิบัติหรือเป็นอาชีพต่อไปได้ และโรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์สัตว์เผยแพร่สู่ชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และเผยแพร่ผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นของโรงเรียนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงเรียนอื่นและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน เพื่อสนองแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์จัดการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นขึ้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของโรงเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชนเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่นและประชาชนทั่วไป

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี 2555 ระดับประเทศ ว่ามีโรงเรียนในโครงการฯ สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในหลายด้าน ดังนี้

อันดับที่ 1 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 โดยมี ด.ต.สมพงษ์ ระยะกุญชร เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน(กิจกรรมปศุสัตว์)

อันดับที่ 2 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 โดยมี ส.ต.ท.เสกสรร สุวรรณยศ เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน(กิจกรรมปศุสัตว์)

อันดับที่ 3 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดยมี ด.ต.ประเสริฐ พิพัฒนวรสกุล เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน(กิจกรรมปศุสัตว์)

รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สังกัดสพฐ.นครนายกเขต 1 ดีเด่นด้านบูรณาการการเรียนการสอน โดยมี นางนพภา อินทิม เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน(กิจกรรมปศุสัตว์) 

รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ดีเด่นด้านการขยายพันธุ์สัตว์สู่ชุมชน โดยมี                 ด.ต.สมศักดิ์ นามอุทา เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน(กิจกรรมปศุสัตว์)

รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนบ้านดงดารา ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสพฐ.อุดรธานีเขต 3 ดีเด่นด้านการบูรณาการการผลิตร่วมกับชุมชน โดยมี นายประหยัด หวังผล เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน(กิจกรรมปศุสัตว์)

รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ดีเด่นด้านการจัดการผลผลิตในพื้นที่ทุรกันดาร โดยมี ส.ต.ท.วิโรจน์ แจ่มดี เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน(กิจกรรมปศุสัตว์)

รางวัลชมเชย คือ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ โดยมี ส.ต.ต.ชิดชัย วิลัยบรรเจิดกร เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน(กิจกรรมปศุสัตว์)

“ การดำเนินงานตามแผน กพด. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2559 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (กิจกรรมปศุสัตว์) ของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้ได้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถนำไปปฏิบัติหรือเป็นอาชีพต่อไปได้ และให้โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนรอบๆ โรงเรียนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง โรงเรียนมีเงินทุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับเลี้ยงสัตว์รุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์แก่โรงเรียนอื่นๆ ชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ โทร. 0 – 2653 - 4444 ต่อ 3371 - 3   ” อธิบดีกล่าว

 

***************************************

 

ข้อมูล : กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                      

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์