ติดตามการดำเนินงาน Smart Farmer พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:10 น.

     20130709 141004   เมื่อวันที่  9 - 11  กรกฎาคม  2556  นางสาวอังคณา  บรูมินเหนทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  คณะทำงานและเลขานุการโครงการขับเคลื่อนนโยบาย Smart  Farmer  และ  Smart  Officer  กรมปศุสัตว์ 

พร้อมด้วยนางสาวเครือวัลญดา  ลาภักดิ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  และนางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ออกติดตามโครงการ Smart  Farmer  ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดสระแก้ว  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ฟาร์มโคนม  ของนายสุเทพ  พรหมประสิทธิ์  Smart  Farmer ต้นแบบด้านโคนม  ต.โคกตูม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี


2. ฟาร์มโคเนื้อ  ของนายสง่า  ชะนะ  Smart  Farmer  ด้านโคเนื้อ  ต.หนองเมือง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

3. ฟาร์มแกะ  ของนายดำรง  สังวงษ์  Smart  Farmer ด้านแพะ  ต.ดอนดึง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:08 น.