ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ พื้นที่ภาคใต้ ปี 2558 ที่ จ.กระบี่ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 15:47 น.

2014-07-13 00001            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะในภาคใต้ (พื้นที่ เขต 8 และ เขต 9) ณ บริเวณฟาร์มเกษตรกรตัวอย่าง (นายสมบัติ บุญถาวร) ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิต และการตลาดแพะ ซึ่งจัดการประชุมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8 มีผู้เข้าประชุม ได้แก่  เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และ 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7 8 และ 9 ตัวแทนศูนย์/สถานี (บำรุงพันธุ์สัตว์/อาหารสัตว์/ผสมเทียม) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ประธาน/ตัวแทนชมรมแพะ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ เขต 8 และ เขต 9 โดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้มอบแนวทางการพัฒนาแพะ โดยให้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดในภาคใต้ ให้เน้นส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบผสมผสาน ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ที่เป็นพืชหลักในพื้นที่ส่วนใหญ่ และมีปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมีแนวคิดจัดทำโรงงานแปรรูป จัดทำผลิตภัณฑ์จากแพะ เป็นสินค้า ฮาลาล มุ่งสู้ตลาดนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง และประเทศตะวันออกกลาง ด้วย นอกจากนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้เครื่องหั่น และเครื่องบด ใบปาล์มน้ำมัน เพื่อนำไปใช้เป็นอาหารแพะ และตรวจเยี่ยมโรงชำแหละแพะชุมชน และร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะ และนมแพะ ที่ได้รับความนิยมในพื้นที่

ข่าว : นายประยูร  ครองยุติ

ภาพ : นายวัชรนันท์  แนวถาวร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 15:26 น.