โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 10:47 น.

Image00001กรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ ณ ห้องโกลเด้น ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ร่วมกับปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อชี้แจงนโยบาย และชี้แจงเรื่องโครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้าน การปศุสัตว์ และแผนปฎิบัติงานส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และเขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 และเขต 1


Image00001     Image00002