การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Office หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (ปศุสัตว์อินทรีย์) พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 09:59 น.

Image00014            เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart officer หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (ปศุสัตว์อินทรีย์)” โดยมี    ปศุสัตว์เขต 1 (นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์) เป็นประธานในการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านปศุสัตว์อินทรีย์อาทินายประเสริฐ โพธิ์จันทร์,  นางจินตนา อินทรมงคล, นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์, น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ, น.สพ.พัฒพงศ์ โลหะอนุกุล และผู้แทน มกอช. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์อินทรีย์, ผึ้งอินทรีย์, ขั้นตอนการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์และ Checklist และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านปศุสัตว์อินทรีย์กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 60 คนด้วย ทั้งนี้ผู้ฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฟาร์มโคนมและโรงงานแปรรูปน้ำนม โดยได้รับความร่วมมือจาก ผึ้งฝนฟาร์ม และบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ในการใช้สถานที่ฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฟาร์มโคนมและโรงงานแปรรูปน้ำนม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart officer หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (ปศุสัตว์อินทรีย์)” เป็นอย่างดีแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:12 น.