ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ แพะนม (เครือข่าย SME) พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 13:53 น.

DSCF3763          เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุุนายน 2557 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก - สัตว์ปีก) จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ แพะนม (เครือข่าย SME) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สนับสนุนงบประมาณ แก่ กรมปศุสัตว์ จำนวน 6 ล้านบาท ดำเนินงานใน 4 พื้นที่   โดยมี  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน จากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์  และประธานเครือข่าย/ชมรม เกษตรกรเลี้ยงแพะ เป็นต้น  เพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ แนวทางการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่  เพื่อดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ  โดยมีกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap)  กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่ายการตลาดเชิงรุก  เป็นต้น  โดยมีมติที่ประชุมให้ สนง.ปศจ. ศวป.  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์  และเครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย  ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม  ในแต่ละพื้นที่  โดยจัดทำข้อมูลพื้นฐานการผลิต/การแปรรูป  และการตลาด  ของเครือข่ายเกษตรกร  และกำหนด ชนิด/ประเภท  ของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการแปรรูปให้เหมาะสมกับการบริโภคในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

 

 

ข่าว : ประยูร, นิยพร

ภาพ : พัชรินทร์, นิยพร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 14:15 น.