ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2016 เวลา 09:57 น.

Image00001     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ในงานไก่งวงเมืองตัดสิลา ครั้งที 4 จังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการปศุสัตว์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 - 9 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม โดยประเด็นหลักในที่ประชุมได้พูดถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ตัวอย่างการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ การขอรับรองเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ให้หน่วยงานราชการอื่นๆ สถานศึกษา ภาคเอกชน หรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ ร่วมทั้งการเป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมลค้าแก่สินค้าปศุสัตว์ และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2016 เวลา 10:02 น.