ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559 พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:16 น.

Image00001     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9

จากผลการดำเนินงานเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถมีความรู้ความเข้าใจด้านการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

อีกทั้งยังเป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงาน

รัตนาภรณ์ เรพล : ข่าว

ธิดา โคมแสงทอง : ภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:33 น.