ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 อำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากร พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 14:24 น.

Image00002     ในวันที่  27  มิถุนายน  2559 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์วิถียโสธร" เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 ราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ต.คำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ข่าว : ประสิทธิ์  ศรีส่อง

ภาพ : สิริวัฒน์  กล่อมปัญญา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 15:49 น.