ตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ พิมพ์
เขียนโดย ชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:10 น.

Image00002     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตรวจสอบเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ของสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด โดยตรวจสอบความพร้อมในเกษตรกรแต่ละรายโดยเน้นในเรื่อง ต้องมีแปลงหญ้า แหล่งน้ำ (ต้องมีการบริหารจัดการให้มีกินตลอดปี) และแผนธุรกิจ (ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : ชานนท์  เอื้อเฟื้อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:44 น.