กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ติดตาม/เร่งรัดการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ พื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 จ.สระบุรี พิมพ์
เขียนโดย กัญชพร มังกรแก้ว   
วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:50 น.

 

Image00004     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำ และเร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ภายในพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 จ.สระบุรี 

เบื้องต้นทางศูนย์ฯ ได้พัฒนาพื้นที่สำหรับสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด 100 ตัว สถานที่ผสม และเก็บอาหาร การจัดทำแนวกันชน และปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วลิสงเถา และข้าวโพด ในพื้นที่ รวมประมาณ 5 ไร่ ทั้งนี้ศูนย์ฯ มีแผนการนำไก่ไข่อายุประมาณ 16-18 สัปดาห์ ลงเลี้ยงภายในเดือนกรกฎาคม 2559 และมีการประสานแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ไว้เบื้องต้นแล้ว สำหรับการยื่นขอรับรองการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ จะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2559

ภาพ/ข่าว : ชยวัฒน์ กลิ่นลอย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:43 น.