ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:56 น.

Image00009     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-16.30 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก จัดการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยมีปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร (นายสมยศ อินทรพิน) เป็นประธานการประชุม  มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์/สถานีอาหารสัตว์/บำรุงพันธ์ุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 และเจ้าหน้าที่ภายใต้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ สรุปการวางผังการจัดงานบริเวณอาคารวชิรานุสรณ์ ในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งเสนอร่างประกาศ/คำสั่ง กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 รา่งกำหนดการจัดงานทั้ง 3 วัน และกิจกรรมที่จะดำเนินงานการภายในงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานในแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น และต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ภาพ : นิยพร

ข่าว : ประยูร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:59 น.