ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:47 น.

Image00004     ในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้นโยบายการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ รุ่นที่ 4 - 6 จำนวนรุ่นละ 50 ราย รวมเกษตรกร 150 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 อำนาจเจริญ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เนื้อหาประกอบด้วยการปลูกพืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงแพะแบบปราณีต การเลี้ยงโค - กระบือแบบประณีต การเลี้ยงไก่พื้นเมือง - ไก่ไข่อินทรีย์ และการสำรองพืชอาหารสัตว์/ผลิตอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงสัตว์ เพื่อลดต้นทุน อาทิ การทำหญ้าหมัก กากมันสำปะหลัง - หัวมันสำปะหลังหมักยีสต์ การทำอาหารผสมหมักยีสต์ และการทำแร่ธาตุก้อน

     ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ : กลุ่มวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:43 น.