การผลิตอาหารพร้อมบริโภคในรีทอร์ท เพาซ์ พิมพ์
เขียนโดย ณัฐพงศ์ คงประเสริฐ   
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 เวลา 10:53 น.

Image00002     เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแปรรูปเนื้อแพะ เรื่อง การผลิตอาหารพร้อมบริโภคในรีทอร์ท เพาซ์ เป้าหมายเป็นเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2559 โดยได้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มัสมั่นแพะในรีทอร์ท เพาซ์ และแกเผ็ดแพะในรีทอร์ท เพาะซ์ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์และลู่ทางการตลาดสินค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ข่าว : จีรศักดิ์

ภาพ : รุ่งนภา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 12:00 น.