ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 16:34 น.

Image00003     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวยลา 09.30 - 16.30 น. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก - สัตว์ปีก) จัดประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (ประชุมเตรียมการจัดงานครั้งที่ 5/2559) ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ มีปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุม มีนายประยูร ครองยุติ เป็นเลขานุการ ซึ่งงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ดังกล่าวกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ในช่วงงานเกษตรแฟร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนคณะทำงานฝ่ายต่างๆ จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมสมาพันธ์ไก่ชนไทย สมาคมอนุรักษ์ไก่แจ้แห่งประเทศไทย เป็นตัน

     ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมครั้งที่ 4/2559) โดยได้สรุปพื้นที่การจัดงาน และพิจารณารายละเอียดกิจกรรมของคณะทำงานแต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำงบประมาณ และกำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมในช่วงการจัดงาน 3 วัน การขอสนับสนุนกิจกรรม และงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมอื่นๆ และการพิจารณารายชื่อเป็นคณะทำงานเพิ่มเติมของคณะทำงานบางฝ่าย เป็นต้น

 

                                                                                                                  ภาพ : วัชรันท์, นิยพร

                                                                                                                   ข่าว : ประยูร, พัชรินทร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 11:39 น.