จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิจของเกษตรกร พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 15:47 น.

S  8527907     เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2560 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายท่านรองอธิบดีทศพร  ศรีศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิด  ในการนี้ได้เชิญผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  และผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สัตว์  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการใน Cluster ด้านการผลิต พร้อมชี้แจงตอบปัญหาและทำความเข้าใจแผนงาน โครงการ โดยมีนักวิชาการสัตวบาลกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ระดมสมองร่วมกับส่วนกลางเพื่อพัฒนางานส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ข่าว/ภาพ : ธานี  ภาคอุทัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 16:02 น.