ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ สปก. กาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08:39 น.

IMG 7947 วันที่ 19 มกราคม 2561 นายประยูร ครองยุติ และคณะ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก) ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) จังหวัดกาญจนบุรี (ระดับจังหวัด) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวักกาญจนบุรี โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สปก.จ.กาญจนบุรี สหกรณ์จังหวัดกาฐจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ศบส.หนองกวาง ดานกักสัตว์ กรรมการสหกรณ์การเกษตรอาชีพเลี้ยงแพะ อ.ไทรโยค และประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย เป็นต้น หลังจากนั้นลงพื้นที่ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ พร้อมด้วยนายวัรศักดิ์ฯ ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย นายยศกรฯ ประธานสหกรณ์แพะแปลงใหญ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และกรรมการสหกรณ์การเกษตรอาชีพเลี้ยงแพะ อ.ไทรโยค ในด้านต่างๆ เช่น การปรับพื้นที่ ระบบไฟฟ้า เจาะบาดาล/ถังพักน้ำ/ระบบประปา การสรา้งพี่พักอาศัยแก่เกษตรกร การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงแพะ แผนการจัดหาพันธุ์แพะ การจัดการสหกรณ์ เป็นต้น

 

 

                                                                                                   

   ภาพ : วัชรนันท์, นิยพร, พัชรินทร์

                                                                                                           ข่าว : ประยูร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:03 น.