เก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพด่านกักกันสัตว์ระนอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สู่ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ AEC พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 15:16 น.


S  1794094

                          วันที่ 22-23 เมษายน 2562 นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์ และคณะ เดินทางเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพด่านกักกันสัตว์ระนอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สู่ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ AEC
พบว่า การค้าอยู่ในรูปแบบการค้าชายแดนที่มีผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายส่งออกสินค้าปศุสัตว์ภายใต้การกำกับดูแลของด่านกักกันสัตว์ระนองอย่างใกล้ชิด และประเทศเมียนมามีความต้องการสินค้าเนื้อไก่และลูกไก่เนื้อในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:00 น.