ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 15:31 น.

 

494817

วันที่ 23 เม.ย. 62 ผอ.กสส. และกลุ่มโครงการพิเศษฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อชี้แจงประเด็น ข้อสังเกตต่างๆ จากการตรวจสอบโครงการ และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และณ ห้องม้ากัณฐกะ อาคารอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:00 น.