ประชุมคณะทำงานบริหารฯ สุกร 6 ภูมิภาค พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:26 น.

 

43247

วันที่ 29 เม.ย. เวลา13.30 น.  กสส โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สัตว์เล็ก จัดประชุมคณะทำงานบริหารฯ สุกร 6 ภูมิภาค โดยมี รอธ.จีระศักดิ์ฯ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก กสส/สคบ/สพส/สนง.ปศข และสมาคม/สหกรณ ์ เป็นต้นเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางในการป้องกันโรค การทำลายกรณีเป็นโรค การจ่ายเงินชดเชยกรณีเกิด first case  และมีการนำเสนอในประเด็นแนวทางการบริการจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6ภูมิภาค ให้มีการจัดทำแผนดำเนินการ ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ต้องมีการประชุมแต่ละภูมิภาค และให้มีการประสานข้อมูลร่วมกัน