ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาจัดงาน วันไข่โลก 2562 พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 16:13 น.


1095790

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก นางวรางคณา โตรส กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และผู้แทนคณะกรรมการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ ร่วม ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น สร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคไข่ไก่ และปรับทัศนคติที่มีต่อการบริโภคไข่ไก่ อันจะส่งผลทำให้ อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยในปี 2562 กำหนดจัดงานวันไข่โลกขึ้น ในวันที่ 7,9 และ 11 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ตามลำดับ