ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะแกะล้านนา (kick off ) พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 16:29 น.


485

วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ (กสส.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร  เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะแกะล้านนา (kick off )  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่  ผอ.สพพ. ผอ.กสส. ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้แทน สทป. ผู้แทน สอส. ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ (กสส.) ผู้แทนปศุสัตว์เขต ๕ และผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (ลำปาง ลำพูน)  โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอำพันธุ์ฯ) เป็นประธานการประชุม