ความคืบหน้าโครงการมอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (43/2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 07:00 น.

ความคืบหน้าโครงการมอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (43/2555)

               เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5  ธันวาคม  2554  กรมปศุสัตว์ได้จัดทำ  “ โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5  ธันวาคม 2554 ” โดยจะจัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ได้ 8,400  ตัว   
                        นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวถึงการดำเนินการโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5  ธันวาคม  2554  ว่า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5  ธันวาคม  2554  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์ อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มีโอกาสมีโค – กระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้เกิด ความรัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทนปุ๋ยเคมี  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร  ทั้งเป็นการรวมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ที่สำคัญคือไถ่ชีวิตโค – กระบือเพศเมีย จำนวน  8,400  ตัว  เพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  8,400 ราย ทั่วประเทศ รวมทั้งมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือแก่เกษตรกรสมาชิก โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ความประพฤติ  ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา จำนวน  20,000  ราย  โดยดำเนินการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ  ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดๆ ละ  1 ครั้ง  จำนวน  7,416  ตัว ภายในเดือนธันวาคม 2554  และในส่วนกลาง 1 ครั้ง จำนวน  984  ตัว  ในเดือนพฤษภาคม 2555  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไถ่ชีวิตโค – กระบือเพศเมียไปแล้ว 71  จังหวัด 6,255 ตัว   
                        “ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ  เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว  รวมทั้งได้ช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริอีกด้วย ติดต่อได้ที่กลุ่มโครงการพิเศษ  กรม      ปศุสัตว์  โทร.  0 – 2653 – 4444  ต่อ 3381-3  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ”  อธิบดีกล่าว
********************************************* 
ข้อมูล : กลุ่มโครงการพิเศษ  สพท.  กรมปศุสัตว์
ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 17:42 น.