น.สพ.ธนิตย์ฯ รอธ. เปิดสัมมนาการจัดทำแผนแม่บทฯ ปี 57-61 ครั้งที่ 3 พิมพ์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:26 น.

2556 05 29a01นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561” ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:31 น.