QIA เกาหลีใต้ เข้าตรวจโรงงานสัตว์ปีกปรุงสุกไทย พิมพ์
วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 15:39 น.
02 09 56b 3นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Ryu Jae Dooc และ Mr.Kim Jong Hee จากหน่วยงาน Quarantine and Inspection Agency (QIA) ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสมาตรวจรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกของไทย ระหว่างวันที่ 1-13 ก.ย. 56 เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นโรงงานฯ เพื่อการส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี กลุ่มเผยแพร่ฯ 2 ก.ย. 56