กรมปศุสัตว์ จัดทำระบบการใช้ข้อมูลเกษตรกรจากบัตรประชาชน พิมพ์
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 18:20 น.
10 09 56 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางและโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างกรมการปกครอง กับ กรมปศุสัตว์ และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และโครงการใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี กลุ่มเผยแพร่ฯ 10 ก.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 18:44 น.