การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (108/2555) พิมพ์
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 10:03 น.

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “ การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ” ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ (กพด.กรมปศุสัตว์) ในเวลา 16.30 น.

 รองอธิบดีฯ อยุทธ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ พ.ศ.2523 ทรงเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีโรงเรียนเป็นฐานและใช้การศึกษาเป็นหลักในการทำงาน โดยครูเป็นแกนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่เด็กภายใต้การสนับสนุนจากนักวิชาการสาขาต่างๆ เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การอาชีพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา จนถึงเด็กวัยเรียนและเยาวชน ผลของการพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อโรงเรียน สถานศึกษา ครู เด็กและเยาวชน ตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ทำให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเสมอภาคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                         รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หัวข้อ “ การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ” ครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวพระราชดำริ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริสู่ความยั่งยืน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้เผยแพร่ผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2555 ให้เป็นตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติงานแก่โรงเรียนทั่วไป และหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนอื่นๆ ให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ปฎิบัติงานได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวพระราชดำริ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 110 คน การประชุมครั้งนี้มีทั้งนิทรรศการ เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 4 ภาค และการบรรยายหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ฯลฯ ทั้งยังมีการสัมมนากลุ่มย่อย รวมทั้งการดูงานที่  โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนนเรศวรป่าละอู ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ฯลฯ ทั้งยังมีการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนอีกด้วย

 “ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนได้ดำเนินงานในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ดังนี้ ก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในสถานศึกษา จัดหานมพาสเจอร์ไรส์ นมผง และนม UHT ให้เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนบริโภค รวมทั้งก่อสร้างอาคารเรียนเนื่องในโอกาสสามทศวรรษ กพด. ทั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนพัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน สาขาราชเทวี กรุงเทพฯ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 030-6-04873-6 แล้วส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ โทร. 0 – 2653 - 4444 ต่อ 3371 – 3 โทรสาร. 0 – 2653 – 4930 ” รองอธิบดีกล่าว  

*****************************************

 

ข้อมูล : กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์