ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตโยเกิร์ตและไอศกรีม พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:05 น.

capture-20141107-135018ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมหลักสูตร "การผลิตโยเกิร์ตและไอศกรีม"

 

หลักการและเหตุผล

             ปัจจุบันการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย รัฐมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น จำนวนโคนมในประเทศไทยและปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตผลิตได้จึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้เกิดปัญหาเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้   ต้องเทน้ำนมดิบทิ้งทุกปี   โดยเฉพาะในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม ซึ่งโรงงานที่รับซื้อน้ำนมดิบ   ส่วนใหญ่จะผลิตนมพาสเจอร์ไรส์   เพื่อขายให้แก่โครงการนมโรงเรียน     เมื่อโรงเรียนปิดเทอมจึงไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์นมได้ ซึ่งถ้าหากเกษตรสามารถรวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเล็ก ๆ   เพื่อแปรรูปน้ำนมดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์นม ก็จะสามารถแก้ปัญหาการเทนมทิ้งได้ในระดับหนึ่งการแปรรูปน้ำนมดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์นม   ยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำนม และทำให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น   นอกจากนี้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ กับกลุ่มที่มีการแปรรูปน้ำนมจะสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์นมได้ง่าย และซื้อในราคาที่ไม่แพงเกินไป ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศมากขึ้น อันจะช่วยทำให้ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศลง     เป็นการประหยัดเงินตราและทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถขายน้ำนมดิบได้มากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและไอศกรีม

       2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    สามารถนำน้ำนมดิบมาแปรรูปเป็นโยเกิร์ตและไอศกรีมได้อย่างมีคุณภาพ

       3. ช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำนมและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

       4. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

             รับสมัครประชาชนทั่วไปไม่จำกัดความรู้ กำหนดให้มีการฝึกอบรมจำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดย   กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมนม ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์   สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

หลักฐานการสมัคร

           1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

           2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

การรับสมัครและวันที่เปิดรับสมัคร

           สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์    เลขที่ 122 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร./โทรสาร 0-5321-3162   หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การเปิดรับสมัคร

           เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด ในแต่ละครั้ง

 

วันที่และสถานที่ฝึกอบรม

           ฝึกอบรมที่กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมนม รวม 3 ครั้ง

           ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557

           ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2557

           ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2558