แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2559 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 13:30 น.

logoidp

สามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

  • แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2559

1. แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2559

2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2559

3. Best Practice การหาความจำเป็นในการพัฒนา

4. การประเมินผลและการติดตามผลการพัฒนา