แนวทางการจัดทำ Unit School และ Road Map การจัดทำ Unit School กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 11:18 น.

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการจัดทำ Unit School ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีจุดประสงค์ สำคัญ ๒ ประการคือ สร้างข้าราชการ Unit School Smart Officer และสร้างเกษตรกร Unit School (ศพก.) Smart Farmer

หลักการของ Unit School คือ ๑) คนในหน่วยช่วยกันกำหนดเรื่องที่ต้องรู้ และแผนการเรียนการสอน ๒) ใช้คนในหน่วยถ่ายทอดความรู้ ๓) ใช้เวลาไม่มาก/ไม่กระทบเวลาทำงานของหน่วยงาน ๔) ไม่ใช้งบประมาณ ๕) ทำได้ทุกระดับ กลุ่ม กอง สำนัก กรม และกระทรวง ๖) มีขั้นตอน (๑)กำหนดเรื่อง (๒) ทำแผนการเรียนการสอน (๓) แบ่งความรับผิดชอบ (ครูฝึก วิทยากร) (๔) ทำแผนบทเรียน (ครูฝึกวิทยากร) (๕) ดำเนินการฝึก (๖) ประเมินผล (๗) ทบทวนการฝึกและปรับปรุง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยกตัวอย่างผังการจัดทำและ Road Map การจัดทำ Unit School ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดทำแผนบทเรียน Unit School เริ่มจากการบรรยาย วันที่ ๒๕ กันยายน ๖๐ ที่สถาบันเกษตราธิการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายไปนำเสนออธิบดี และจัดทำบรรยายให้หน่วยงานระดับกรอง/สำนัก และให้หน่วยงานระดับกรมดำเนินการใน ๔ ประเด็น คือ ๑) ให้แนวทาง Unit School ระดับ กอง/สำนัก/แผนก ๒) กอง/สำนัก กำหนด เรื่องทำแผนการเรียนการสอน ๓) กรมกำหนดเรื่องแผนการเรียนการสอน ๔) กรมกำหนดเรื่องแผนการเรียนที่เกษตรกรควรทราบ หรือส่งให้ ศพก. และในส่วนของสถาบันเกษตราธิการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ รายงาน/สรุป Unit School นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

          แนวทางดำเนินการ มี ๖ ขั้นตอน คือ ๑) กอง/สำนักทำ Unit School ระดับกอง/สำนัก ๒) กรมทำ Unit School ระดับกรม ๓) สถาบันเกษตราธิการ ทำ Unit School ระดับกระทรวง ๔) Single Command จัดทำ Unit School ๕) ศพก. เป็น Unit School ของเกษตรกร และ ๖) สถาบันเกษตราธิการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลในภาพรวม โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ สถาบันเกษตราธิการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสรุปและรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ Unit School โดยกล่าวว่า Unit School เปรียบเสมือนแผนบทเรียนที่เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การดำเนินงาน Unit School ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มีการปฏิบัติจริง แต่เป็นลักษณะที่ร่วมกันกำหนดหัวข้อ หารือร่วมกันถึงผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลา ลำดับการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการให้ผู้ที่มีความเข้าใจมาถ่ายทอดข้อมูล นำเรื่องที่ตนรับผิดชอบอยู่ เช่น โครงการ ๙๑๐๑ Single Command ควรหารือกันถึงภารกิจและผู้รับผิดชอบ ต้องการเห็น Unit School เกิดขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยสามารถดำเนินการในระดับจังหวัด ตั้งแต่ระดับพื้นที่ (ตำบล/อำเภอ) และต้องการให้ถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง สำหรับ Road Map การจัดทำ Unit School ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณ และให้สถาบันเกษตราธิการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปภาพรวมการดำเนินการ ทั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามโครงการ/พื้นที่ ไม่มีกฎตายตัว

 

ที่มา : สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน -๒๕๖๐

       บันทึก กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๖/๒๐๙๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดย : คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์