สัมมนาเครือข่ายโคเนื้อระดับระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:52 น.

140
         วันที่ 20 -21 ก.พ. 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนาเรื่องเครือข่ายโคเนื้อระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมเจรจาการค้า ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อ และโคนม ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ รวม 100 คน โดยมีกิจกรรมเสวนาเส้นทางการตลาดโคเนื้อทั้งในและต่างประเทศ การแบ่งกลุ่มเป็นภูมิภาคระดมสมองวิเคราะห์สักยภาพและโอกาสด้านการตลาดของแต่ละพื้นที่และสุดท้านเป็นการเปิดให้มีการเจรจาจับคู่ทางการค้า ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกไปประเทศจีน และมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศมีความต้องการซื้อที่ชัดเจน และได้ทำการทำ MOU ไม่น้อยกว่า 30,000 ตัวต่อปี ทั้งนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์โคเนื้อ 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565 และชี้แจงการทำงานด้านโคเนื้อ ที่กรมปศุสัตว์ ดำเนินการอยู่และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง การลักลอบนำเข้าเนื้อโคผิดกฏหมาย และมาตรการในการเตรียมรับมือ FTA ที่ภาษีนำเข้าโคเนื้อ เครื่องใน จะเป็น 0% ในปี 2564 ซึ่งเป็นประเด็นที่เวทีเสวนาและผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสำคัญสำหรับภาพรวมถือว่าโครงการสัมมนาฯในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

 

 

ภาพ / ข่าว : ผชช.กิตติ กุบแก้ว

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:45 น.