รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 18:21 น.

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลเจ้าพนักงานเผยแพร่พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล รวม 4 อัตรา

                ด้วย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

           1.   ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน

                      1.1 กลุ่มงานเทคนิค                           

                              ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานสัตวบาล           จำนวน 1 ตำแหน่ง

                       1.2   กลุ่มงานบริการ

                              ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่               จำนวน     1  ตำแหน่ง

                       1.3  กลุ่มงานบริการ

                              ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล           จำนวน  2 ตำแหน่ง

                รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

          2.   คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                        2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                                1. มีสัญชาติไทย

                                2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

                                3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                                5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

                                7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย

                2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

           3.  การรับสมัคร

                    3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก website : dld.go.th/person หัวข้อ

พนักงาน ราชการ หรือขอใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5   ตั้งแต่วันที่  13 - 22  มีนาคม  2555  ในวันและเวลาราชการ

                    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                        1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่าย   ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน   1  รูป

                        2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่ สมัคร จำนวนอย่างน้อย ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก     ผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  22  มีนาคม 2555

                        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

                        4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

                        ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

                   3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร  

                         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น

           4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันสอบ ในวันที่  23 มีนาคม  2555 ณ  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์   

           5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

            6. เกณฑ์การตัดสิน

                 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ ประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

             7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                 กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่  แล้วแต่กรณี

              8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมปศุสัตว์ กำหนด

ดาวน์โหลดประกาศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 20:22 น.