ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:36 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)