ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย กัญชพร มังกรแก้ว   
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:55 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ต่อ)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:15 น.