สรุปสถานการณ์ไก่ไข่ ปี 2551 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 11:34 น.

 Image

 • การผลิตของโลก         
                  ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของโลก 480,500 ล้านฟอง แหล่งผลิตไก่ไข่ที่สำคัญ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศจีนมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 47 สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปร้อยละ 11 ญี่ปุ่นและอินเดียร้อยละ 5 ประเทศไทย ไม่ใช่ผู้นำการผลิตไข่ไก่ของโลก เพราะมีการผลิตระดับหมื่นล้านฟอง จึงไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
 • การผลิตไก่ไข่ของไทย
                 ผลผลิตไข่ไก่ ปี 2551 เป้าหมายการผลิตที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์กำหนด ควบคุมจำนวน 405,251 ตัว จากจำนวนนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ที่ คาดว่าจะมีแม่ไก่ยืนกรงทั้งหมด 37 ล้านตัว ให้ผลผลิตไข่ไก่ทั้งหมด 10,952 ล้านฟอง เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 2.6 เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น แม้จะมีมติที่ประชุมให้ลดการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ร้อยละ 4
                แหล่งผลิตไก่ไข่ที่สำคัญภาคตะวันออกร้อยละ 40  อีสานร้อยละ 7 ใต้ร้อยละ 6 ภาคกลางร้อยละ 8  จัง หมดที่มีการเลี้ยงไก่ไข่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 6 ล้านตัว ฉะเชิงเทรา 4.9 ล้านตัว นครนายก 3.2 ล้านตัว ขอนแก่น 3.08 ล้านตัว และสุพรรณบุรี 2.16  ล้านตัว
                ฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ (ส.ค.51) มีจำนวน 2,188 ฟาร์ม มีไก่ไข่จำนวนทั้งหมด 49,217,270 ตัว  
 • การตลาด
               การบริโภคไข่ไก่ โดยทั่วชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และการประหยัดอดออมของประชาชน     คาดว่าปริมาณการบริโภคประมาณ 10,600 ล้านฟอง เฉลี่ยประมาณ 165 ฟองต่อคน/ปี
              สถานการณ์ราคาไข่ไก่ภายหลังดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯและการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ราคามีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและภาวะการเมือง ทำให้กำลังบริโภคลดลง
 • ราคา
              ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้อ่อน ตัวช่วงมิถุนายน เฉลี่ยฟองละ 2.10 บาท เมื่อเดือนสิงหาคมเริ่มกิจกรรมปรับปริมาณการผลิตส่วนเกินออกจากจากระบบ ทำให้ราคาไก่ไข่คละเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยฟองละ 2.40บาท  ส่วนราคาลูกไก่ไข่ทรงตัวเฉลี่ยตัวละ 16 บาท ไก่รุ่นสาวเฉลี่ยตัวละ 127 บาท การส่งออก         
 • การส่งออก
              การส่งออกไข่ไก่สด ปี 2551 ตามเป้าหมายกำหนดส่งออก 350 ล้านฟอง สูงกว่าปีที่แล้วที่มีการส่งออกทั้งหมด 241.58 ล้านฟอง มูลค่า 747 ล้านบาท  ปัจจุบัน (ม.ค.-ก.ค) ส่งออก 206  ล้านฟอง 633 ตู้ คอนเทนเนอร์ (1 ตู้ 325,080 ฟอง) มูลค่าส่งออก 412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 63 ตลาดหลักที่สำคัญ ประเทศฮ่องกง 
              แนวโน้มคาดว่า ต้องคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องกานรบริโภค เพื่อให้เกษตรกรมีราคาที่ระดับคุ้มกับต้นทุนการผลิต 
 • มาตรการและการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
             กิจกรรม คุมปริมาณการผลิตแม่พันธุ์ไก่ไข่ และปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงที่อายุ 78 สัปดาห์

Image

Image 

ข้อมูล :  น.ส.บุญยัง  สรวงท่าไม้  กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ 4 กันยายน 2551