โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 15:20 น.

โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ : การเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของยี่ปุ่น (JAEC)

หลักการและเหตุผล

              สภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council) ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้เยาวชนภาคเกษตรกรรม ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตร การบริหารจัดการ รวมทั้งการตลาดของเกษตรกรญี่ปุ่น เพื่อที่จะนำประสบการณ์และความชำนาญที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แปลกใหม่หลากหลาย ทำให้ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยมีโลกทัศน์กว้างขึ้น เช่น รับทราบสภาพความจริงของการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวญี่ปุ่น การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างเกษตรกรทั้งสองประเทศอีกทางหนึ่ง

            โครงการนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่นำผู้นำเยาวชนเกษตรในสาขาต่าง ๆ 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อส่งไปฝึกงานด้านการเกษตรกับครอบครัวเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่น  ดังนั้นเพื่อให้ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย

            1. มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติของโครงการฯ

            2. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับพื้นฐาน

            3. มีความรู้ เข้าใจ และพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตญี่ปุ่น

           4. สร้างและพัฒนาระเบียบ วินัย สุขภาพพลานามัย พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการฝึกงานระยะยาว

จึงได้ให้มีการดำเนินการฝึกอบรมพื้นฐานโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงาน โดยศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการ  หลักสูตรการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 6 เมษายน 2555 จำนวน 81 วัน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และอื่น ๆ ดังนี้

            ภาคทฤษฎี   จำนวน 357 ชั่วโมง           

            ภาคปฏิบัติ   จำนวน 208 ชั่วโมง

            ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับความรู้และเข้าใจในรายละเอียดโครงการฯ แนวทางการฝึกงาน มีความพร้อมด้านวิชาการ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม ภาษา มีความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น รวมทั้งการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ สามารถปรับตัวกับสภาพงานหนักในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่นได้อย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 16:00 น.