เปรียบเทียบอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ พ.ศ. 2556 กับ พ.ศ.2564