เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

เปิดรับสมัครเยาวชนเกษตร เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนเกษตรไทยไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น