ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสัตว์ โครงการโคบาลบูรพา จ.สระแก้ว

 

 
 202103011

     (เมื่อวันที่  วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับทีมงานสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาอาหารสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกันสัตว์, ปศุสัตว์เขต 2, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว, สำนักกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสัตว์ โครงการโคบาลบูรพา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

มีเกษตรกร 2,500 ราย โดยแบ่งทีมเป็น 10 ทีม เพื่อให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวในการตรวจสอบจำนวนสัตว์ในพื้นที่
ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสัตว์ กับเกษตรกรในครั้งนี้ จำนวน 145 ราย โดยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประเด็นสำคัญนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป