วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

 •  วิสัยทัศน์ : ผู้นำในการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์อย่างสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 •  ภารกิจ
               (1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย บริหาร จัดการ ส่งเสริม และพํฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่
               (2)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
                (3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดรูปแบบและพัฒนาวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร เครือข่ายปศุสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
                (4)   ศึกษา วิจัย พัฒนาและดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่เฉพาะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านการปศุสัตว์
                (5)   ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางธุรกิจ ความร่วมมือทางการค้าและทางวิชาการ ข้อตกลง ผลกระทบ กฎและระเบียบระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
                (6)   ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการด้านการปศุสัตว์
                (7)   จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านการปศุสัตว์ของกรม
                (8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปกิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย