เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "2014 Double T Dairy Industry : Taiwan & Thailand"

PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาแนวทางพัฒนาปศุสัตว์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง "2014 Double T Dairy Industry : Taiwan & Thailand" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท

ข้อมูล : นายธานี  ภาคอุทัย