เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

บุคลากรในหน่วยงาน

ผู้บริหาร

12 นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4467 , 0 26534444 ต่อ 3311
 26 นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ รักษาการ ผชช.ด้านการส่งเสริมโคนม  
 14 นายกิตติ  กุบแก้ว ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ  
 43

นายกฤติพิพัฒน์ 

รัตนนาวินกุล

รักษาการ ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก  
 49 นายธานี  ภาคอุทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์  
 สุวิทย์ อโนทัยสินทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก นายสุวิทย์  อโนทัยสินทวี ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2653 444 ต่อ 3314 - 6 
Fax  0 653 4928 
15 นางอารีย์  ปัญญาศิริ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  โทรศัพท์ 0 2653 4468 , 02653 4444 ต่อ 3314
16 นางทัศนีย์ วานิชกมลนันทน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 18 นางสาวณัฐญา  ดวงพรประทีป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 19 นายธนวนต์  วงศ์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
17 นางสาววิไล  แสนนาใต้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นายธีระศักดิ์  ดำทองสุก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กองแผนงาน
 20 นายศราวุธ  บูรณวิทย์ พนักงานขับรถยนต์
 จิติศักดิ์ เสือสกุล เจ้าพนักงานธุรการ นายอดิศักดิ์  แย้มสำรวล
พนักงานขับรถยนต์
 21 นายวรพจน์  คงจินดามุนี พนักงานขับรถยนต์
 22 นางสว่างจิตร์ ชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ 
 23 นายจิติศักดิ์  เสือสกุล เจ้าพนักงานธุรการ
 24 รัติกา พันทินดวง เจ้าพนักงานธุรการ  
  ว่าง เจ้าพนักงานธุรการ  

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์  
โคนม โทรศัพท์ 0 2653 4469 , 0 2653 4444 ต่อ 3321-2 Fax  0 2653 4938  
 26 นายจารุวัฒน์  นุตเดชานันท์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ มาช่วยราชการ
 27 นางสาวรมณี  สำราญเนตร นักวิชาการสัตวบาล  
นางสาวอาริสา  เดียวตระกูล นักวิชาการสัตวบาล  
 29 นางสาววราภรณ์  สายสาหร่าย นักวิชาการสัตวบาล  
โคเนื้อ โทรศัพท์ 0 2653 4470 , 0 2653 4444  ต่อ 3323-4  Fax 0 2653 4928  
 พี่ก้อย นางสาวรักษิณา  สัตย์ชาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  
 31 นายสุพจน์  ศรีสร้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
  ว่าง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
 มนัสนันท์ กองแก้ว นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นางสาวมนัสนันท์  กองแก้ว นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
  ว่าง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
 33 นายชานนท์  เอื้อเฟื้อ นักวิชาการสัตวบาล  
 มนัชญา วงศ์ศรี นักวิชาการสัตวบาล นางสาวมนัชญา  วงศ์ศรี นักวิชาการสัตวบาล  
 36 นางสาวบุษรินทร์  ปิ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 กมลพร วิวัฒนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกมลพร  วิวัฒนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สัตว์เล็ก
โทรศัพท์ 0 2653 4471 , 0 2653 4444 ต่อ 3325-6 Fax 0 2653 4928  
 37 นายประยูร  ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  
 38 นางสาวญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  
 40 นางสาวพัชรินทร์  ศรีสว่าง นักวิชาการสัตวบาล  
 41 นายนิยพร  สมจิตร นักวิชาการสัตวบาล  
 42 นายวัชรนันท์  แนวถาวร นักวิชาการสัตวบาล

  สัตว์ปีก โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3342   โทรสาร 0 2653 4928  
 43 นายกฤติพิพัฒน์  รัตนนาวินกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  
 45 นางสาวรัตนา  นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  
46 นางสาวธนกร  สว่างเนตร นักวิชาการสัตวบาล  
 47 นางสาวหทัยพัชร์  คู่สันเทียะ นักวิชาการสัตวบาล  
 48 นางสาวภัทราภรณ์  ภมรานนท์ นักวิชาการสัตวบาล  
11 นายสุชล  บุญคง นักวิชาการสัตวบาล  

 

 

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์

 

กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3341 - 2 Fax  0 2653 4928
 50 นางวรางคณา  โตรส เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
 51 นางสาวยุภา  ชูดำ เศรษฐกรชำนาญการ
 52 นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน เศรษฐกรชำนาญการ  
siriporn  นางสาวศิริพร  รัศมีมลฑล  เศรษฐกรชำนาญการ  ปฏิบัติราชการ สนง.ปลัด กษ.
 วรจักร นายวรจักร ปัญญามา เศรษฐกรปฏิบัติการ  
 นภัสสร มนต์ชัยธนพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวนภัสสร  มนต์ชัยธนพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 54 นายปณิธี  จันทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดและเทคโนโลยี

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดและเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3361 - 5  Fax 0 2653 4928
 55

นางสาวประเทืองทิพย์ 

เสือเอก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 น้องนุช สาสะกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ น้องนุช  สาสะกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 58  นายวิสูตร  เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 59 นางสาวฐิติพร  ไชยมงคล นักวิชาการสัตวบาล  
60 นางสาวนุชรา  บุญทา นักวิชาการสัตวบาล  

 

กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

 

กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  โทรศัพท์ 0-2653-4926

งานด้านอื่นๆ โทร/โทรสาร 0-2653-4477

 1 นายนรภัทร อ่อนคลาย

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

 
 สุนทร นาดี นักวิชาการชำนาญการ นายสุนทร นาดี  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  
 4 นายชูศักดิ์  ทองแดง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
  ว่าง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
 6 นางสาววริศรา  เหล็กหล่ม นักวิชาการสัตวบาล
5 นางสาววรวรรณ พรมเพชร์ นักวิชาการสัตวบาล  
 10 นางสาวจิราภรณ์  มนตรีพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 พิมพ์ลภัส ฉิมปัจฉา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพิมพ์ลภัส ฉิมมัจฉา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 8  นายณรงค์ฤทธิ์  นวลนิ่ม  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
7 นายศุภกิจ  แจ้งกิจจา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล