เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

วิสัยทัศน์ ภารกิจของหน่วยงาน

 วิสัยทัศน์ : ผู้นำในการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์อย่างสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 ภารกิจของหน่วยงาน :  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย บริหาร จัดการ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ครบวงจรและกำหนด เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่

                                              (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิตและ การตลาดทั้งในและต่างประเทศ

                                              (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดรูปแบบและพัฒนาวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ที่เหมาะสมแก่ ผู้ประกอบการ เกษตรกร เครือข่ายปศุสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                              (4) ศึกษา วิจัย พัฒนาและดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่เฉพาะ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านการปศุสัตว์

                                              (5) ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางธุรกิจ ความร่วมมือทางการค้าและทางวิชาการ ข้อตกลง ผลกระทบ กฎและระเบียบระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

                                              (6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการด้านการปศุสัตว์

                                              (7) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านการ ปศุสัตว์ของกรม

                                              (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย