เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

 วิสัยทัศน์ : ผู้นำในการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์อย่างสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ภารกิจ :
             (1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย บริหาร จัดการ ส่งเสริม และพํฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่
             (2)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
             (3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดรูปแบบและพัฒนาวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร เครือข่ายปศุสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
             (4)   ศึกษา วิจัย พัฒนาและดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่เฉพาะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านการปศุสัตว์
             (5)   ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางธุรกิจ ความร่วมมือทางการค้าและทางวิชาการ ข้อตกลง ผลกระทบ กฎและระเบียบระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
             (6)   ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการด้านการปศุสัตว์
             (7)   จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านการปศุสัตว์ของกรม
             (8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปกิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานย่อย

แบ่งโครงสร้างการบริหาร ออกเป็นกลุ่มงานและฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
           1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ งานธุรการทั่วไป
           2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุครุภัณฑ์  การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงานและงานสถิติข้อมูล
           3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณและเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนัก

 

2.  กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์
          
1.   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบฟาร์มปศุสัตว์เชิงธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ด้านสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก และสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ
          2.  เร่งรัดและดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในระบบฟาร์มปศุสัตว์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
          3.  ให้คำปรึกษา แนะนำด้านระบบฟาร์มปศุสัตว์ รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศ

 

3.  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
          
1.   ศึกษา วิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
          2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ให้ได้มาตรฐานด้านสุขศาสตร์สัตว์และอนามัย
          3.  ให้คำปรึกษา แนะนำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

 

4.  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
          
1.  ศึกษา วิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
          2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์นม ให้ได้มาตรฐานด้านสุขศาสตร์สัตว์และอนามัย
          3.  ให้คำปรึกษา แนะนำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม 

 

5.  กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์
          1.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำหรับการสืบค้นสารสนเทศเศรษฐกิจการปศุสัตว์และสร้างระบบเตือนภัย
          2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการปศุสัตว์เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ
          3.  ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการผลิต การค้า การตลาดและการลงทุน ด้านการปศุสัตว์

 

6.   กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
          1.    ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และการหาความจำเป็นในการกำหนดหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนา เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
          2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผลและศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงานการพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
          3.  ดำเนินการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการปศุสัตว์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
          4.  ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

7.  กลุ่มความร่วมมือการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
          1.  ศึกษา วิเคราะห์ มาตรการทางธุรกิจ ความร่วมมือทางการค้า  ทางวิชาการ ข้อตกลง ผลกระทบ กฎ ระเบียบ ระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
          2.  ดำเนินการ และให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับต่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลประสานการดำเนินงานร่วม ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

8.  กลุ่มโครงการพิเศษ
          1.  ดำเนินการใ้ห้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
          2.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่
          3.  ดำเนินงานจัดทำระบบข้อมูลกลุ่มเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และสหกรณ์ด้านการปศุสัตว์
          4.  ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  องค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์
          5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน  ช่วยเหลือ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
          6.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์
          7.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย