เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศนโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
Website Policy of
Bureau of Livestock Extension and Development

วัตถุประสงค์

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและ ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้แจ้งให้ทราบบน เว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ กำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 • เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้ง หมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 • ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่าง ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อ
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
 • ในกรณีที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วง หน้า
   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดย วิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะ ได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด
   

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
   

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นผู้จัด ทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กำหนดให้ เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
   

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย