เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

การคัดเลือกเยาวชนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

กสส.กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "EQ ความฉลาดทางอารมณ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมการปศุสัตว์" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG Model ครั้งที่ 2/2566