เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

คำถามที่พบบ่อย

เรื่อง เกษตรกรปราดเปรื่อง -Smart Farmer

คำถาม  Smart Farmer หมายถึงอะไร

คำตอบ  Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ตามรายชนิดสัตว์แต่ละสาขา ตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  ได้แก่  โคเนิ้อ  กระบือ  โคนม  สุกร  แพะ-แกะ  สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม  และไก่พื้นเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง  โดยมีคุณสมบัติ ครบ 6 ข้อ ตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ข้อ ในแต่ละคุณสมบัติ และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

 

คำถาม  Smart Farmer สามารถจำแนกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

คำตอบ  จำแนกเป็น 3 ระดับ  ดังนี้

         1.  Smart Farmer ต้นแบบ  คือ  เกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ  โดยผ่านตัวบ่งชี้ครบทุกข้อ

         2.  Existing Smart Farmer  คือ  เกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานครบ 6 ข้อ  โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ

         3.  Developing Smart Farmer  คือ  เกษตรกรที่ขาดคุณสมบัติด้านรายได้และด้านคุณสมบัติพื้นฐานไม่ครบ 6 ข้อ

เรื่อง โครงการฟาร์มต้นแบบ

คำถาม แบบแปลนสร้างคอกโคโครงการฟาร์มต้นแบบ มีกี่แบบ

ตอบ     มี 4 แบบ       1.แปลนโครงสร้างเหล็ก แบบที่ 1

                             2.แปลนโครงสร้างเหล็ก แบบที่ 2(หน้าจั่ว)

                             3. แปลนโครงสร้างไม้ แบบที่ 1

                             4. แปลนโครงสร้างไม้ แบบที่ 2 (หน้าจั่ว)

สามารถ Download ได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวเรื่อง โครงการฟาร์มต้นแบบ

 

คำถาม อยากจะขอแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับโครงการครับ

ตอบ     สามารถ Download ได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวเรื่อง โครงการฟาร์มต้นแบบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์