เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณี โค-กระบือเกิดโรคลัมปี สกิน
สถิติการบันทึกอาสาปศุสัตว์ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564
วันอังคาร, 25 พฤษภาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 จังหวัด บันทึกในระบบ ร้อยละการบันทึกข้อมูล (ราย) รวม 77 จังหวัด 55,088 0 กระบี่ 203 0... Read More...
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่
วันอาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลด <แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่>... Read More...
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลฟาร์มเลี้ยงสุกร
วันอาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลด <แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลฟาร์มเลี้ยงสุกร>... Read More...
คู่มือโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
วันอาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลด... Read More...
รายละเอียดคุณลักษณะ ศพก.
วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563
คลิกเพื่อดาวน์โหลด >> รายละเอียดคุณลักษณะ... Read More...
แบบแปลนโคเนื้อ
วันจันทร์, 24 เมษายน 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบแปลนโคเนื้อ Read More...
คอกแพะ ขนาด 6x12 เมตร
วันจันทร์, 24 เมษายน 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลด คอกแพะ ขนาด 6x12 เมตร Read More...
โครงการก่อสร้างโรงฆ่าแพะระดับชุมชน ขนาด 4x16 เมตร
วันจันทร์, 24 เมษายน 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลด... Read More...
คำอธิบายสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551
วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564
โดย..องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย... Read More...
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการ ธนาคารโค-กระบือ พ.ศ. 2556
วันอาทิตย์, 06 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด>>ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการ... Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติงาน ปี งบประมาณ 2565
วันอาทิตย์, 03 ตุลาคม 2564
คู่มือแผนปฏิบัติงาน ปี 2565... Read More...
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน-ไข่ไก่
วันอาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2564
คลิกเพื่อดาวน์โหลด <<... Read More...
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2557
วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2557 Read More...
ขั้นตอนการจัดสรรโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย
วันพฤหัสบดี, 17 เมษายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลด... Read More...
ขั้นตอนการวิเคราะห์เศรษฐกิจปศุสัตว์
วันพฤหัสบดี, 17 เมษายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลด... Read More...
รายงานผล (Report)
วันศุกร์, 11 มิถุนายน 2564
คลิกเพื่อดาวน์โหลด <<... Read More...
ข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
วันอังคาร, 15 กันยายน 2563
คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ 14... Read More...
ข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558
วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลด ข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558  ... Read More...
ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558
วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลด ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี... Read More...

 วีดีทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ปี 2563

 บทความ
 ไอคอนลิงค์

 สำหรับเจ้าหน้าที่
 ผู้กำลังออนไลน์

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 สถิติผู้เข้าชม
059811
Today
yesterday
3
282